• Academisch feestje

  Deze film uit de Beeldbank UB VU volgt de feestelijke gebeurtenissen van het festival ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vrije Universiteit Amsterdam in 1955.

  Bijzondere Collecties UB VU
 • Amsterdam versus Amstelveen

  De collectie D.W.O.A. Grosheide vormt een belangrijk onderdeel van de Bijzondere Collecties van de UBVU. Deze collectie is bijeengebracht door de Amsterdamse advocaat mr. D.W.O.A. Grosheide (1927-1991) en bestaat uit zo’n 1200 publicaties over Amsterdam (Amstelodamensia). Ze dateren uit de 17e-20e eeuw. De collectie bevat onder meer stadsbeschrijvingen met prachtige gravures, geschiedkundige werken, pamfletten waarin Amsterdamse politieke of kerkelijke kwesties becommentarieerd worden, maar ook zo’n 100 Amsterdamse reisgidsen. De collectie is bij legaat verkregen.

  Hierbij is een gravure afgebeeld uit Spiegel van Amsterdams zomervreugd op de dorpen Amstelveen, Slooten, en den Overtoom. In dit werk van rond 1730 is een verzameling afbeeldingen van kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen, etc, getekend en ‘in ’t Koper gebragt’ door Abraham Rademakers. Aan deze prenten zijn poëtische beschrijvingen toegevoegd. In een van deze beschrijvingen begint de dichter een betoog over het koopmanschap van Amsterdam en de Amsterdammers.  Hij onderbreekt zich echter na enkele versregels met de uitroep: ‘Ik moet naar buiten treden, de stad word my te naauw, hoe ruim ook in zyn wal, hoe breed langs ’t scheepryk Y, daar kielen zonder tal, met zeilen, vlaggen, en met wimpels ’t oog behagen: neen, ‘k moet naar buiten toe, de zon begint te dagen’. Vervolgens beschrijft hij zijn tocht langs Amstelveen, Sloten en de Overtoom, waarbij de jubeltoon duidelijk aangeheven wordt: ‘Daar Themis ’t zwaard regeerd moet alle boosheid vlugten; daar groeid en bloeid het land in weelde en overvloed; daar word de reden met eerbiedigheid ontmoet, daar blyft de Godsdienst, met de kuisse zeden wonen, gelyk ons Amstelveen kan met de daad betonen’.

  Dit werk kan aangevraagd worden via de catalogus van de UBVU

  UBVU, Bijzondere Collecties
 • Unieke wereldkaart: Planisphère illustré

  Er is veel te zien op deze kaart. De balans wordt opgemaakt van alle gebieden die in de voorafgaande periode ontdekt zijn en door wie en welke landen die gebieden hebben gekoloniseerd. Het netwerk van de stoomscheepvaart staat in verbindingslijnen op de kaart aangegeven inclusief de tijdsduur.
  Prentjes van schepen brengen de visvangst van kabeljauw, makreel en walvis in beeld.
  Onderaan de kaart zijn kostuumfiguren te zien van rassen en volken waaronder Fransen, Russen, Japanners, Eskimo’s en Arabieren uit Mekka. De hoogte van de belangrijkste bergen en de lengte en bronnen van de belangrijkste rivieren staan per werelddeel aangegeven.
  In Nederland is deze kaart zeldzaam, de UBVU is de enige bibliotheek die deze kaart digitaal beschikbaar heeft

  Kaart in Beeldbank UBVU

  Kaartenverzameling UBVU
 • Doortocht Rode Zee

  Uit de Bijbel is de uittocht van het Joodse volk uit Egypte op weg naar het Beloofde Land  wel het reisverhaal bij uitstek te noemen. Op deze kaart,  die waarschijnlijk uit een Bijbel afkomstig is, wordt die reis in beeld gebracht.
  De doortocht door de Rode Zee laat op plastische wijze zien hoe de Joden onder leiding van Mozes aan de overkant aankomen en hun achtervolgers omkomen in het water.
  De kaart is om twee redenen bijzonder. Ten eerste is het een uniek kaartfragment, dat nergens elders ter wereld te zien is. Wel is het bovenste gedeelte van de kaart bekend uit de Eran Laor Map Collection in Jeruzalem. Ten tweede is het de oudste kaart uit de collectie van de Kaartenverzameling UBVU.

  Lit.: Cartographica Helvetica 9/1994, p. 40/41, Kunstlicht 34(2013)4, p.48.

  Kaart in Beeldbank UBVU

   

  Kaartenverzameling UBVU
 • Lierzang

  Lierzang in de slagtmaand 1813

  De politieke ontwikkelingen rond 1813 hebben de dichterlijke tongen losgemaakt, zo blijkt wel uit de lierzangen, volksliederen en andersoortige liederen, gebundeld onder de titel 'De jaren 1813-1815 Poezy'. Deze bundel wordt in de UBVU bewaard onder de signatuur XU.02355.-  Hier is afgebeeld de tekst van de eerste strofe van 'Lierzang aan mijne stad- en landgenooten, bij de gelukkige herstelling van Nederland, in slagtmaand 1813' door J.J. van Weezelenburg. 'De blijde boezem ademt vrij'!  

  UBVU, Bijzondere Collecties
 • Grachtenboek Caspar Philips

  De afdeling Bijzondere Collecties van de UB VU bezit een origineel exemplaar van het Grachtenboek van graveur Caspar Philips (1732-1789). Het boek verscheen in afleveringen tussen 1768 en 1771 en biedt een "Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers en Heere-gracht der stadt Amsteldam... geteekend en op kunstige koopere plaaten afgebeeld"
  De hier getoonde afbeelding is afkomstig uit de reprografische herdruk 1936 (waarbij de toenmalige bestemming/bewoning van de panden is toegevoegd). Keizersgracht 162 is belangrijk geweest voor de Vrije Universiteit. In 1883 kocht de Vereeniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag dit  pand  met de bedoeling om er de Vrije Universiteit in te gaan vestigen. Het perceel waarop nr. 162 stond was, samen met het naastliggende perceel (nu nr. 164), in 1614 bij de derde uitleg van Amsterdam door de gemeente Amsterdam verkocht aan de broers Dirck en Pieter Hasselaer. Op de percelen bouwden de broers ieder een dubbel woonhuis. Toen de VU het pand in bezit kreeg was het oorspronkelijke 17e eeuwse pand al enkele malen zowel intern als extern verbouwd.
  Ook de VU verbouwde het pand wederom van binnen als van buiten ingrijpend en kocht later ook de buurpanden nummer 164, 160 en 166 er bij. In Keizersgracht 164 woonde in 1900 en 1901 de stichter van de Vrije Universiteit, dr. Abraham Kuyper.

  Zie voor een uitgebreide geschiedenis van Keizersgracht 162
  Gegevens betreffende de Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan... 1955. p. 57-66
  Keizersgracht 164. Bouwhistorische en waardenstellende beschrijving; Walther Schoonenberg, 2010

  Bijzondere Collecties UB VU
 • Digitale themakaart “Slaveneigenaren in Amsterdam 1863"

  Slaveneigenaren in Amsterdam 1863

  Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 kregen de eigenaren van tot slaaf gemaakten, zowel eigenaren of aandeelhouders van plantages als eigenaren van particuliere slaven, in Suriname en de Antillen een vergoeding: financiële compensatie. De meeste eigenaren woonden in Paramaribo of de Antillen, een deel woonde in Nederland. Op deze kaart staan de adressen van de eigenaren die in die tijd (1853-1863) in Amsterdam woonden. Elk adres heeft een link naar informatie in het Nationaal Archief. De huisnummering is de meest recente (1875).
  De kaart is gebaseerd op onderzoek in het Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam, door studenten geschiedenis van de Vrije Universiteit onder leiding van dr. D.G. Hondius.

  VU
 • Nr. 5 uit een handschrift waarin 42 'barbaarse rassen' zijn beschreven.

  De barbaren

   

  "Barbaarse" rassen

  De Universiteitsbibliotheek VU toont met trots dit achttiende-eeuwse, Japanse handschrift waarin 42 toentertijd bekende ‘barbaarse’ rassen beschreven worden. Dit unieke werkje bestaat uit rijstpapier, de band wordt gevormd door Japans blauwgroen sierpapier, op de voorkant extra versierd met een strookje goudpapier.
  De levensechte, kleurrijke schilderingen zijn gemaakt in inkt en waterverf.

  Link: Catalogusinformatie

   

  Vrije Universiteit

Vrije Universiteit (UBVU)

De Universiteitsbibliotheek VU bevindt zich in het VU-hoofdgebouw aan De Boelelaan 1105. De Medische bibliotheek is gehuisvest in het VUmc op de VU-campus.
Medische bibliotheek: VUmc, De Boelelaan 1117, 0B-100

Collectie
De Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit dateert van 1880.

Het bezit van de UB bestaat uit collecties met bronnen op velerlei vakgebied (zowel online als gedrukt), en daarnaast de bijzondere en historische collecties.
De collecties in cijfers: ruim 1 miljoen titels in druk en ca. 30.000 online databases en tijdschriften.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening op de website van de UB VU.

Agenda
3 april 2014

Woensdagmiddag 16 april 2014 geeft dr. Peter van Zonneveld, coauteur van de geprezen Bilderdijkbiografie De gefnuikte arend (2013), een lezing en een rondleiding.

Algemene informatie
Bezoekadres:
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Postadres:
De Boelelaan 1103,
1081 HV Amsterdam
Telefoon: 
020 - 598 52 00
Fax: 
020 - 598 52 59